Projekt współfinansowany z UE

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Działania 4.4. „Nowe Inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym” osi priorytetowej 4 „Inwestycje w innowacyjne
przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013.

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.04.04.00-30-009/13-00.
Kwota dofinansowania 13 184 755,00 PLN.